En adviezen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas sapien nunc

Advies in verband met IAO-Conventie 190 betreffende de uitbanning van geweld en intimidatie op het werk

16/12/21

Op 24 juni 2021 organiseerde de Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO) het webinar  “Waarom de IAO-Conventie 190 over geweld en intimidatie ook ontwikkelingssamenwerking kan inspireren?”. Partners en vertegenwoordig(st)ers van de Belgische ontwikkelingssamenwerking en ook het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen kregen zo de gelegenheid om hun analyses en ervaringen uit te wisselen. Op basis van deze uitwisselingen stelt de ARGO deze nota voor met aanbevelingen over de ratificatie van Conventie 190 van de IAO door België en het gebruik ervan door de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

Advies over het prioritaire thema van de 66ste zitting van de Commissie voor de Status van de Vrouw van de Verenigde Naties

15/12/21

Klimaatrechtvaardigheid en gendergelijkheid zijn nauw met elkaar verbonden. Het onderwerp staat op de agenda van de 66ste zitting van de Commissie voor de Status van de Vrouw van de Verenigde Naties. Dit advies is bedoeld om België te ondersteunen en te versterken in zijn inspanningen om te komen tot zo ambitieus mogelijke gezamenlijke conclusies.

De ARGO adviseert om bij het opstellen van het Belgisch standpunt ter voorbereiding van de onderhandelingen en de goedkeuring van de gezamenlijke conclusies van de CSW66 met name:

  • Een intersectionele benadering te hanteren;
  • De nodige middelen vrij te maken voor de volledige en daadwerkelijke deelname van vrouwen en meisjes in al hun diversiteit aan de besluitvormings- en bestuursprocessen op alle niveaus;
  • Een dubbele genderbenadering toe te passen, met enerzijds gendermainstreaming en anderzijds een specifieke gendertransformatieve benadering van de sociale relaties;
  • Ruimte te voorzien om (individueel en collectief) vragen te stellen over de rollen en verwachtingen in verband met masculiniteit;
  • En te investeren in het inzamelen van gegevens over het verband tussen gender en klimaat.

In dit advies formuleert de ARGO ook aanbevelingen over domeinen die te maken hebben met rechten, veerkracht, herstel en rechtvaardige en duurzame transitie.

Tags:

Advies van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling in opvolging van de COVID-19 pandemie in Afrika

16/11/21

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling besliste in het voorjaar 2020 verder onderzoek naar de impact van de COVID-19 pandemie in Afrika uit te besteden aan masterstudenten. De onderzoeken gingen in op twee specifieke sectoren, enerzijds SRHR en anderzijds de landbouwsector. Elk onderzoek heeft een eigen geografische focus. Beide masterstudenten maakten naast een literatuurstudie gebruik van diepte-interviews met experten ter plaatse en belanghebbenden. Op basis hiervan werden lessen voor de toekomst geformuleerd.  

De analyses van de studenten inspireren de ARGO tot beleidsaanbevelingen voor ontwikkelingssamenwerking. De ARGO beveelt aan rekening te houden met meervoudige crisissen, maatregelen te treffen specifiek gericht op vrouwen en meisjes, de weerbaarheid te verhogen en rekening te houden met culturele context.

Advies met betrekking tot gendermainstreaming bij de uitvoering van het beleid en de maatregelen van het Belgisch Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021 - 2030 (NEKP)

15/09/21

In december 2020 werd de mededeling over de nationaal bepaalde bijdrage(Nationally Determined Contribution - NDC) van de Europese Unie en haar lidstaten geactualiseerd. Die NDC omvat, voor het eerst in een mededeling van de Annex I-landen, een wetgevend kader voor het mainstreamen van gendergelijkheid; synergie tussen de sociale, ecologische en economische dimensie van duurzame ontwikkeling; en mensenrechten, zowel op het niveau van Europa als in de nationale plannen en strategieën van de lidstaten. 

Dit advies van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling bevat concrete aanbevelingen voor gendermainstreaming bij de uitvoering van de beleidslijnen en de maatregelen van het Belgisch Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021 - 2030 (NEKP) om de beloften van de Europese NDC waar te maken. Die aanbevelingen hebben enerzijds betrekking op de specifieke thematische krachtlijnen en anderzijds op de integratie van transversale benaderingen. Zij komen voort uit een onderzoek naar de mogelijke effecten van het Belgische NEKP voor de empowerment van vrouwen en gendergelijkheid in de partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

Advies over het voorstel van resolutie betreffende een Belgisch speciaal gezant voor vrouwen- en kinderrechten

16/02/21

De ARGO is door de Commissie Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers gevraagd advies uit te brengen over de parlementaire ontwerpresolutie over een Belgische speciale gezant voor vrouwen- en kinderrechten . In dit advies worden verschillende bezorgdheden met betrekking tot de ontwerpresolutie uiteengezet en worden  aanbevelingen gedaan om deze aan te pakken.    

Tags:

Advies voor de CSW65 over de prioritaire thema’s van de volledige en effectieve deelname van vrouwen aan de besluitvorming in de publieke ruimte en het uitbannen van geweld op vrouwen en meisjes

17/12/20

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO) erkent de geleverde inspanningen van België om te komen tot ambitieuze standpunten tijdens de Commissie voor de Status van de Vrouw (CSW) van de Verenigde Naties, maar ook binnen andere internationale instanties zoals de Internationale Arbeidsorganisatie. België pleit daar regelmatig om rekening te houden met onderwerpen die als “gevoelig” worden beschouwd, zoals het uitbannen van geweld op vrouwen en meisjes of de erkenning van de seksuele en reproductieve rechten. Dit advies wil die inspanningen en de inzet van België voor gendergelijkheid nog versterken, in overeenstemming met het bestaande internationaal kader (het actieprogramma van Beijing, het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen, enz.).

Het advies formuleert aanbevelingen over de thema’s van de volledige en effectieve deelname van vrouwen aan de besluitvorming in de publieke ruimte en het geweld op vrouwen en meisjes, met het oog op het opstellen van het Belgisch standpunt ter voorbereiding van de onderhandelingen en de goedkeuring van de conclusies van de 65ste Commissie voor de Status van de Vrouw (CSW65).Het tweede deel van het advies gaat dieper in op de context en argumenteert waarom de aanbevelingen naar voren worden geschoven.

: Het tweede deel van het advies gaat dieper in op de context en argumenteert waarom de aanbevelingen naar voren worden geschoven

Advies over de integratie van gender in het strategisch engagement voor landbouw en voedselzekerheid van de Belgische ontwikkelingssamenwerking

09/12/20

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO) adviseert om rekening te houden met verschillende elementen om gender te integreren in de strategische prioriteit voor landbouw en voedselzekerheid in de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Deze aanbevelingen in 4 punten:

  • Garandeer het recht op voedsel voor vrouwen en meisjes;
  • Versterking van de financiering voor gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen en meisjes op het platteland ;
  • Ondersteuning van een rechtvaardige toegang tot, controle op en overdracht van middelen door vrouwen en hun gelijke deelname;
  • Erkenning en versterking van de capaciteit van de organisaties van plattelandsvrouwen .

Advies van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling over prioriteiten in ontwikkelingssamenwerking voor gendergelijkheid

14/10/20

Het federale regeerakkoord omvat gendergelijkheid op transversale wijze, maar ook als een specifiek werkterrein. De nota stelt: “De overheid zal een actieve genderpolitiek voeren en een voluntaristisch genderbeleid dat structurele en historische onevenwichten aanpakt. De monitoring hiervan wordt versterkt. Gendergelijkheid is een fundamentele waarde waar de regering inzake binnenlands beleid actief toe bijdraagt en die ze op internationale fora maximaal uitdraagt.” In verband met de ontwikkelingssamenwerking vermeldt de formatienota specifiek dat België transversaal continue aandacht zal hebben voor mensenrechten, gender en gelijke kansen en de seksuele en reproductieve rechten.Toch bestaan er nog altijd heel wat uitdagingen op het vlak van gendermainstreaming en de bevordering van de rechten van vrouwen en meisjes. Als partner voor het bevorderen van de mensenrechten en gendergelijkheid in het Belgisch ontwikkelingsbeleid meent de Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO), vooral met betrekking tot de beleidsverklaring en de algemene beleidsnota “Ontwikkelingssamenwerking”, dat de inachtneming van de volgende aanbevelingen de positie van deze nieuwe regeringsploeg zal versterken.

Tags:

Advies van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling over gendergelijkheid door ontwikkelingssamenwerking

14/10/20

België stelt zich sinds enkele jaren internationaal op als voorvechter van gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes. Vanuit de overtuiging dat de engagementen ter bevordering van de gendergelijkheid blijvend moeten worden weerspiegeld en versterkt  door het ontwikkelingsbeleid, stellen we met de Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO) deze nota op.  De ARGO meent dat  rekening houden met  de aanbevelingen in de nota de positie van volgende regeringsploeg zal versterken als partner voor de bevordering van de mensenrechten en de gendergelijkheid door het Belgische ontwikkelingsbeleid. Deze nota is opgesteld voor alle actoren van ontwikkelingssamenwerking. Omwille van het belang van beleidscoherentie moedigen we deze actoren aan de nota te delen met andere beleidsactoren. 

Tags:

Nota van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling in functie van een gendergevoelige respons op de COVID-19 pandemie

28/04/20

De COVID-19-pandemie is niet alleen een gezondheidscrisis. Het is een diepe schok voor onze samenlevingen en heeft een verwoestende impact op het sociaaleconomisch leven. Structurele problemen worden veel zichtbaarder in tijden van crisis. De impact van COVID-19 op vrouwen en meisjes verdient bijzondere aandacht. COVID-19 is niet de eerste noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid ter wereld, noch de eerste waarop ontwikkelings- en humanitaire organisaties moeten reageren. UNWomen geeft echter nu al aan dat de negatieve gevolgen van COVID-19 veel groter zullen zijn voor vrouwen en meisjes, zowel op vlak van hun gezondheid, veiligheid, zorgtaken als sociaal en economisch. 

Tegelijkertijd biedt COVID-19 de mogelijkheid om diepgaande, vernieuwende, positieve acties te ondernemen om de reeds lang bestaande ongelijkheden op meerdere gebieden binnen en tussen samenlevingen te herstellen. Het is aan overheden en alle andere stakeholders in de samenleving, inclusief de private sector, om deze gelegenheid aan te grijpen om vanuit een genderperspectief te reageren op COVID-19, door proactief genderexpertise op te bouwen in responsteams en door genderdimensies in te bedden in effectieve, rechtvaardige beleidsmaatregelen, interventies en actieplannen. De ARGO wil met deze nota en bijhorende aanbevelingen hieraan een bijdrage leveren.  

Pages