CSW

Advies over het prioritaire thema van de 66ste zitting van de Commissie voor de Status van de Vrouw van de Verenigde Naties

15/12/21

Klimaatrechtvaardigheid en gendergelijkheid zijn nauw met elkaar verbonden. Het onderwerp staat op de agenda van de 66ste zitting van de Commissie voor de Status van de Vrouw van de Verenigde Naties. Dit advies is bedoeld om België te ondersteunen en te versterken in zijn inspanningen om te komen tot zo ambitieus mogelijke gezamenlijke conclusies.

De ARGO adviseert om bij het opstellen van het Belgisch standpunt ter voorbereiding van de onderhandelingen en de goedkeuring van de gezamenlijke conclusies van de CSW66 met name:

 • Een intersectionele benadering te hanteren;
 • De nodige middelen vrij te maken voor de volledige en daadwerkelijke deelname van vrouwen en meisjes in al hun diversiteit aan de besluitvormings- en bestuursprocessen op alle niveaus;
 • Een dubbele genderbenadering toe te passen, met enerzijds gendermainstreaming en anderzijds een specifieke gendertransformatieve benadering van de sociale relaties;
 • Ruimte te voorzien om (individueel en collectief) vragen te stellen over de rollen en verwachtingen in verband met masculiniteit;
 • En te investeren in het inzamelen van gegevens over het verband tussen gender en klimaat.

In dit advies formuleert de ARGO ook aanbevelingen over domeinen die te maken hebben met rechten, veerkracht, herstel en rechtvaardige en duurzame transitie.

Tags:

Advies voor de CSW65 over de prioritaire thema’s van de volledige en effectieve deelname van vrouwen aan de besluitvorming in de publieke ruimte en het uitbannen van geweld op vrouwen en meisjes

17/12/20

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO) erkent de geleverde inspanningen van België om te komen tot ambitieuze standpunten tijdens de Commissie voor de Status van de Vrouw (CSW) van de Verenigde Naties, maar ook binnen andere internationale instanties zoals de Internationale Arbeidsorganisatie. België pleit daar regelmatig om rekening te houden met onderwerpen die als “gevoelig” worden beschouwd, zoals het uitbannen van geweld op vrouwen en meisjes of de erkenning van de seksuele en reproductieve rechten. Dit advies wil die inspanningen en de inzet van België voor gendergelijkheid nog versterken, in overeenstemming met het bestaande internationaal kader (het actieprogramma van Beijing, het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen, enz.).

Het advies formuleert aanbevelingen over de thema’s van de volledige en effectieve deelname van vrouwen aan de besluitvorming in de publieke ruimte en het geweld op vrouwen en meisjes, met het oog op het opstellen van het Belgisch standpunt ter voorbereiding van de onderhandelingen en de goedkeuring van de conclusies van de 65ste Commissie voor de Status van de Vrouw (CSW65).Het tweede deel van het advies gaat dieper in op de context en argumenteert waarom de aanbevelingen naar voren worden geschoven.

: Het tweede deel van het advies gaat dieper in op de context en argumenteert waarom de aanbevelingen naar voren worden geschoven

Verslag van CSW63 debriefing

24/05/19

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling, in samenwerking met de Directie Mensenrechten van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, heeft een debriefing van de 63ste zitting van de Commissie voor de Status van de Vrouw van de Verenigde Naties (CSW63) op 9 mei 2019 georganiseerd.

In bijlage vindt u het verslag van deze vergadering.

Tags:

Rapport "How can social protection systems, interlinked with the access to public services and sustainable infrastructure, contribute to achieve gender equality and the empowerment of women and girls?"

18/02/19

In opdracht van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO) onderzoekt deze studie de verbanden tussen de drie belangrijkste onderwerpen die tijdens de 63e Commissie voor de status van vrouwen van de Verenigde Naties zullen worden besproken. Dit zijn sociale bescherming, toegang tot openbare diensten en duurzame infrastructuur en de manier waarop zij kunnen bijdragen tot gendergelijkheid en empowerment van vrouwen.

De onderzoekers deden een literatuurstudie van academisch onderzoek, beleidsdocumenten, projectrapporten en evaluaties over elk van de drie thema’s en maakten een overzicht van casestudies die in verschillende mate en met wisselende resultaten rekening houden met de verbanden tussen de drie thema's. Op basis hiervan hebben de onderzoekers een reeks aanbevelingen geformuleerd.

De studie is in het Engels. Het bevat de namen van de auteurs, die dienovereenkomstig moeten worden geciteerd. De bevindingen, interpretaties en conclusies in dit document zijn volledig afkomstig van de auteurs. Hun standpunten vertegenwoordigen niet noodzakelijk de standpunten van de ARGO of haar leden.

 

Tags:

Recommendations for the 63rd session of the Commission on the Status of Women regarding the priority theme “Social protection systems, access to public services and sustainable infrastructure for gender equality and the empowerment of women and girls”

13/12/18

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO) adviseert om bij het opstellen van het Belgisch standpunt ter voorbereiding van de onderhandelingen over en de goedkeuring van de conclusies van de 62ste Commissie voor de Status van de Vrouw, in verband met het prioritaire thema "Sociale bescherming, toegang tot openbare diensten en duurzame infrastructuur voor gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen en meisjes", rekening te houden met de volgende elementen :

 • Gender-responsive social protection systems, quality public services and sustainable infrastructure
 • Extend social protection
 • Recognize, redistribute and reduce unpaid care work
 • Invest in programs building on the linkages between social protection in relation to public services and sustainable infrastructure
Tags:

Advies voor de 62ste Commissie voor de Status van de Vrouw van de Verenigde Naties in verband met het beleidsproces van de CSW en de strategische lijn die België moet volgen

19/01/18

Dit advies van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO) analyseert vooral het onderhandelingsproces met betrekking tot de CSW en de inhoud van de conclusies daarvan in een internationale context die sinds enkele jaren wordt gekenmerkt door de opkomst van een offensieve coalitie van conservatieve spelers en herhaalde aanvallen op de rechten van vrouwen en meisjes over de hele wereld, die gebaseerd zijn op argumenten die misbruik maken van religie, cultuur, traditie en de nationale soevereiniteit.

De ARGO verwelkomt de inspanningen die België eerder heeft geleverd om te komen tot sterke standpunten binnen de CSW. Dit advies is bedoeld om die inspanningen en de inzet van België voor gendergelijkheid te versterken. Dit advies formuleert aanbevelingen als bijdrage aan de denkoefening over een realistische strategie op lange termijn om tijdens de volgende vergaderingen van de CSW vooruitgang te boeken en te vermijden dat de belangrijkste opdracht van deze Commissie – het bevorderen van de vrouwenrechten en gendergelijkheid – verloren gaat door een onherstelbare achteruitgang van de rechten van vrouwen en meisjes in de wereld.Tags:

Advies voor 62ste zitting van de Commissie voor de Status van de Vrouw van de Verenigde Naties in verband met het prioritaire thema

20/12/17

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling adviseert om bij het opstellen van het Belgisch standpunt ter voorbereiding van de onderhandelingen over en de goedkeuring van de conclusies van de 62ste Commissie voor de Status van de Vrouw, in verband met het prioritaire thema “Uitdagingen en kansen om te komen tot gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes op het platteland”,  rekening te houden met de volgende elementen.

 • De wetten voor meer gendergelijkheid en beleidscoherentie versterken
 • Zorgen voor inkomenszekerheid en sociale bescherming om plattelandsvrouwen de kans te bieden hun rechten op een toereikend levenspeil te verwezenlijken.
 • De voedselzekerheid en de voeding van plattelandsvrouwen verzekeren om hun recht op voeding te garanderen
 • Het recht van plattelandsvrouwen op grond en op de productiemiddelen verzekeren
 • De organisaties van plattelandsvrouwen versterken 
Tags:

Reactie na de overlegvergadering van de civiele maatschappij van 19 januari 2017 m.b.t. CSW 61

10/04/17
Tags:

Advies m.b.t. de Belgische standpunten voor de 61e zitting van de VN-Commissie over de Status van de Vrouw (CSW 61)

23/02/17

De Advieraad Gender en Ontwikkeling presenteert de belangrijkste aandachtspunten met betrekking tot het prioritaire thema van de 61e zitting van de VN-Commissie over de Status van de Vrouw: "De versterking van de economische positie van vrouwen op de arbeidsmarkt in volle evolutie" De adviesaad vraagt dat de volgende elementen in het Belgische standpunt worden opgenomen.

Tags:

Advies voor de 60e zitting van de Commissie over de Status van de Vrouw van de Verenigde Naties (CSW60)

25/02/16

01/02/2016

De ARGO doet aanbevelingen over het prioritaire thema 'de empowerment van vrouwen en de link met duurzame ontwikkeling", met betrekking tot de verschillende thema’s die aan bod zullen komen tijdens de vier ministeriële rondetafels:

het verbeteren van de nationale en institutionele regelgeving voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen; versterking van de normatieve en juridische kaders voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen; financiering van gendergelijkheid en empowerment van vrouwen binnen de Agenda 2030; en het bevorderen van de ontwikkeling, het verzamelen en het analyseren van gender-data.

Tags:

Pages