Gender Mainstreaming

Nota van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling in functie van een gendergevoelige respons op de COVID-19 pandemie

28/04/20

De COVID-19-pandemie is niet alleen een gezondheidscrisis. Het is een diepe schok voor onze samenlevingen en heeft een verwoestende impact op het sociaaleconomisch leven. Structurele problemen worden veel zichtbaarder in tijden van crisis. De impact van COVID-19 op vrouwen en meisjes verdient bijzondere aandacht. COVID-19 is niet de eerste noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid ter wereld, noch de eerste waarop ontwikkelings- en humanitaire organisaties moeten reageren. UNWomen geeft echter nu al aan dat de negatieve gevolgen van COVID-19 veel groter zullen zijn voor vrouwen en meisjes, zowel op vlak van hun gezondheid, veiligheid, zorgtaken als sociaal en economisch. 

Tegelijkertijd biedt COVID-19 de mogelijkheid om diepgaande, vernieuwende, positieve acties te ondernemen om de reeds lang bestaande ongelijkheden op meerdere gebieden binnen en tussen samenlevingen te herstellen. Het is aan overheden en alle andere stakeholders in de samenleving, inclusief de private sector, om deze gelegenheid aan te grijpen om vanuit een genderperspectief te reageren op COVID-19, door proactief genderexpertise op te bouwen in responsteams en door genderdimensies in te bedden in effectieve, rechtvaardige beleidsmaatregelen, interventies en actieplannen. De ARGO wil met deze nota en bijhorende aanbevelingen hieraan een bijdrage leveren.  

Nota gender in het wetsontwerp over het Belgische ontwikkelingsbeleid

18/02/19

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO) heeft op 9 november 2018 een advies over de integratie van gender in het voorontwerp van de wet over het Belgische ontwikkelingsbeleid goedgekeurd, na een overlegvergadering met het kabinet van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking.

Deze ARGO-nota analyseert welke aanbevelingen in overweging zijn genomen in het wetsontwerp over het Belgische ontwikkelingsbeleid (Doc 54 3423/001). De nota geeft weer met welke elementen rekening werd gehouden, alsook aanbevelingen die nog voor een stemming kunnen worden opgenomen.

 

 

Advies van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling over het voorontwerp van wet met betrekking tot het Belgische ontwikkelingsbeleid

10/12/18

Dit advies van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO) richt zich op het in aanmerking nemen van gender in het voorontwerp van wet met betrekking tot het Belgische ontwikkelingsbeleid. Het advies werd uitgebracht na de overlegvergadering van 7 november met het kabinet van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking.

België stelt zich sinds enkele jaren op als voorvechter van gendergelijkheid en verdediger van de mensenrechten van iedereen, ongeacht seksuele geaardheid, genderidentiteit of seksuele kenmerken. De vroegere en huidige engagementen van de minister van Ontwikkelingssamenwerking moeten worden weerspiegeld in de tekst van het voorontwerp van wet met betrekking tot het ontwikkelingsbeleid, om te garanderen dat het Belgisch ontwikkelingsbeleid de komende jaren de daad bij het woord voegt.

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling meent dat het rekening houden met de volgende aanbevelingen de huidige positie van België op het internationale toneel zal versterken als betrouwbare en ernstige partner ten dienste van de mensenrechten en de gendergelijkheid.