Publicaties

Hier vind je interessante publicaties van de Adviesraad en andere organisaties.

Onderzoek naar de mogelijke effecten van het Belgisch Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021 – 2030 over de empowerment van vrouwen en gendergelijkheid in de partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking

30/06/21

In opdracht van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO) onderzoekt deze studie de potentiële effecten van het Belgisch Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030 (NEKP) op de empowerment van vrouwen en gendergelijkheid in de partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

De studie begint met een kort overzicht van de verbanden tussen klimaatverandering en gender en de uitdagingen van klimaatverandering voor vrouwen en meisjes in het Zuiden. Dan wordt een overzicht gegeven van de internationale verdragen en verplichtingen inzake gendermainstreaming in het milieu- en klimaatbeleid. Het document maakt vervolgens de balans op van het NEKP vanuit het perspectief van de empowerment van vrouwen en meisjes in de landen van het Zuiden, met speciale nadruk op de partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. De bevindingen moeten de belanghebbenden in België aanmoedigen rekening te houden met de genderdimensie bij de uitvoering van het huidige NEKP en bij de voorbereiding van de actualisering ervan.

De studie is in het Frans. Het bevat de naam van de auteur, die dienovereenkomstig moet worden geciteerd. De bevindingen, interpretaties en conclusies in dit document zijn volledig afkomstig van de auteur. Haar standpunten vertegenwoordigen niet noodzakelijk de standpunten van de ARGO of haar leden.

Tags:

Uitbesteding: onderzoek naar de praktijken van de Belgische ontwikkelingssamenwerking in de Afrikaanse partnerlanden op het gebied van gender en klimaat

06/05/21

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling besteedt een onderzoek uit naar de praktijken van de Belgische ontwikkelingssamenwerking in de Afrikaanse partnerlanden op het gebied van gender en klimaat, meer bepaald de aspecten van versterking en ecologische overgang van landbouwsystemen en duurzaam beheer van land en ecosystemen.  

De uiterste datum voor de indiening van de offertes is 1 augustus 2021 om 23u30 CET.  

Klik op "download" om het referentiekader te raadplegen (in het Frans).

Tags:

Evaluatie van 5 jaar Adviesraad Gender en Ontwikkeling: Een betere integratie van gender in het Belgische internationale beleid?

02/02/21

Dit document bevat de evaluatie van South Research van het werk van de ARGO van 2014 tot 2020, specifiek m.b.t. de impact van de ARGO op de integratie van gender in het Belgische internationale beleid. Het rapport is als volgt opgebouwd: hoofdstuk 2 geeft een korte beschrijving van de ARGO. Hoofdstuk 3 beschrijft de methodologie die gebruikt is in de evaluatie. Hoofdstuk 4 verdiept de bevindingen die uit de evaluatie naar voren zijn gekomen. Hoofdstuk 5 omvat de aanbevelingen m.b.t. een versterking van de impact van de ARGO. Tenslotte hoofdstuk 6 sluit de studie af met de conclusie. Dit voorstel is het intellectuele eigendom van South Research en mag enkel worden gebruikt in het kader van de uitvoering van deze opdracht door deze organisatie.

Activiteitenverslag 2020

02/02/21

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling publiceert het activiteitenverslag voor het jaar 2020. Het werd de eerste trimester van 2021 voorgelegd aan de leden van de ARGO.

Uitbesteding: Onderzoek naar de mogelijke effecten van het Belgisch Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021 – 2030 over de empowerment van vrouwen en gendergelijkheid in de partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking

27/10/20

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling besteedt een onderzoek uit naar de mogelijke effecten van het Belgische Nationale Energie-Klimaatplan 2021 - 2030 op de empowerment van vrouwen en de gelijkheid van mannen en vrouwen in de partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. De uiterste datum voor de indiening van de offertes is 29 november 2020 om 23:50 uur.  Klik op "download" om het referentiekader te raadplegen.

Tags:

Uitbesteding - evaluatie

03/06/20

De Adviesraad Gender en ontwikkeling besteedt een evaluatie uit om 5 jaar ARGO in kaart te brengen. Hiervoor werden referentierichtlijnen opgesteld. Let wel de richtlijnen zijn in het Nederlands opgesteld, maar het onderzoek mag ook in het Frans worden uitgevoerd. Tegen 15 juni ontvangen we graag de voorstellen van de kandidaten. Het rapport moet afgewerkt zijn eind november 2020.

Tags:

Activiteitenverslag 2019

03/04/20

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling publiceert het activiteitenverslag voor het jaar 2019. Het werd de eerste trimester van 2020 voorgelegd aan de leden van de ARGO.

Documenten van de conferentie “De rechten van vrouwen en meisjes in ontwikkelingssamenwerking. Nieuwe uitdagingen 25 jaar na Beijing”.

16/12/19

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling en zijn partners bedanken de aanwezigen op de Conferentie van 29 november “De rechten van vrouwen en meisjes in ontwikkelingssamenwerking. Nieuwe uitdagingen 25 jaar na Beijing”. 

 Wij nodigen u uit om:

Tags:

activiteitenverslag 2018

22/08/19

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling publiceert het activiteitenverslag voor het jaar 2018. Tijdens het eerste trimester van 2019 werd het verslag voorgelegd aan de Minister van ontwikkelingssamenwerking.

Voorstelling van de Enabel genderstrategie voor 2019-2023

21/08/19

Op 27 juni 2019 nodigde de Adviesraad Gender en Ontwikkeling Enabel uit om haar genderstrategie voor 2019-2023 voor te stellen. Bijgevoegd vindt u de powerpointpresentatie terug.

De volledige strategie is beschikbaar op de Enabel website.

Pages