Adviezen

Hier vind je de adviezen die de adviesraad opstelde voor de Belgische regering.

Advies over het kaderen van de Belgische genderstrategienota en het genderactieplan binnen de internationale Agenda 2030

02/07/19

In 2016 werd een genderstrategienota en genderactieplan met indicatoren goedgekeurd die de prioritaire krachtlijnen uitzetten voor de interventies van de Belgische ontwikkelingssamenwerking op vlak van gendergelijkheid. Beide documenten werden aangenomen op het moment dat de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling met de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) net van start ging. De indicatoren voor de 17 SDG’s en de 169 subdoelstellingen waren nog volop in ontwikkeling. Na drie jaar vond de ARGO het tijd om het Belgische genderactieplan met indicatoren onder de loep te nemen. In opdracht van de ARGO werd een studie gemaakt met als doel de genderstrategienota en het genderactieplan van de DGD te kaderen binnen de Agenda 2030. De ARGO formuleerde aanbevelingen op basis van de resultaten van de studie om de genderstrategienota en het actieplan te versterken in functie van deze Agenda.

Tags:

Nota gender in het wetsontwerp over het Belgische ontwikkelingsbeleid

18/02/19

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO) heeft op 9 november 2018 een advies over de integratie van gender in het voorontwerp van de wet over het Belgische ontwikkelingsbeleid goedgekeurd, na een overlegvergadering met het kabinet van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking.

Deze ARGO-nota analyseert welke aanbevelingen in overweging zijn genomen in het wetsontwerp over het Belgische ontwikkelingsbeleid (Doc 54 3423/001). De nota geeft weer met welke elementen rekening werd gehouden, alsook aanbevelingen die nog voor een stemming kunnen worden opgenomen.

 

 

Recommendations for the 63rd session of the Commission on the Status of Women regarding the priority theme “Social protection systems, access to public services and sustainable infrastructure for gender equality and the empowerment of women and girls”

13/12/18

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO) adviseert om bij het opstellen van het Belgisch standpunt ter voorbereiding van de onderhandelingen over en de goedkeuring van de conclusies van de 62ste Commissie voor de Status van de Vrouw, in verband met het prioritaire thema "Sociale bescherming, toegang tot openbare diensten en duurzame infrastructuur voor gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen en meisjes", rekening te houden met de volgende elementen :

 • Gender-responsive social protection systems, quality public services and sustainable infrastructure
 • Extend social protection
 • Recognize, redistribute and reduce unpaid care work
 • Invest in programs building on the linkages between social protection in relation to public services and sustainable infrastructure
Tags:

Advies van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling over het voorontwerp van wet met betrekking tot het Belgische ontwikkelingsbeleid

10/12/18

Dit advies van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO) richt zich op het in aanmerking nemen van gender in het voorontwerp van wet met betrekking tot het Belgische ontwikkelingsbeleid. Het advies werd uitgebracht na de overlegvergadering van 7 november met het kabinet van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking.

België stelt zich sinds enkele jaren op als voorvechter van gendergelijkheid en verdediger van de mensenrechten van iedereen, ongeacht seksuele geaardheid, genderidentiteit of seksuele kenmerken. De vroegere en huidige engagementen van de minister van Ontwikkelingssamenwerking moeten worden weerspiegeld in de tekst van het voorontwerp van wet met betrekking tot het ontwikkelingsbeleid, om te garanderen dat het Belgisch ontwikkelingsbeleid de komende jaren de daad bij het woord voegt.

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling meent dat het rekening houden met de volgende aanbevelingen de huidige positie van België op het internationale toneel zal versterken als betrouwbare en ernstige partner ten dienste van de mensenrechten en de gendergelijkheid.

Advies in functie van de Belgische positionering ten aanzien van de 107de zitting van de International Labour Conference

28/05/18

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO) adviseert om bij het opstellen van het Belgisch standpunt ter voorbereiding van de onderhandelingen over en de goedkeuring van de conclusies van de 107de zitting van de International Labour Conference te pleiten voor een volwaardige conventie, aangevuld met een aanbeveling, met specifieke aandacht voor gendergerelateerd geweld.

De ARGO beveelt aan:

1. Ondersteun een sterk normeringsinstrument tegen geweld en pesterijen op het werk met specifieke aandacht voor gendergerelateerd geweld
2. Bepleit een instrument met een brede reikwijdte
3. Mainstream gender en erken de rol van alle actoren
4. Pleit voor een correcte definiëring
5. Investeer in een inclusieve en transparante politieke en beleidsdialoog over gendergerelateerd geweld op het werk als belangrijke kwestie
6. Sensibiliseer over geweld en pesterijen op het werk met een specifieke aandacht voor gendergerelateerd geweld aan de hand van concrete cases
7. Investeer in expertise-uitwisseling en technische ondersteuning
8. Moedig actoren in de ontwikkelingssector aan om aan zelfregulering te doen

Advies inzake gendermainstreaming bij het uitvoeren van het strategisch beleid met betrekking tot digitalisering voor ontwikkeling

10/04/18

De digitale kloof tussen de seksen is niet enkel een maatschappelijk probleem en een probleem inzake gelijkheid, maar vormt ook een wezenlijke uitdaging voor economische ontwikkeling. Digitalisering voor ontwikkeling wordt gezien als een instrument om te komen tot gelijkheid tussen vrouwen en mannen en om in te grijpen op de structurele ongelijkheid waarmee vrouwen en meisjes worden geconfronteerd. Die ongelijkheid zal evenwel niet alleen verdwijnen doordat er beroep wordt gedaan op digitalisering. Het risico bestaat zelfs dat de digitale kloof groter wordt als de interventies in verband met het strategisch beleid met betrekking tot digitalisering voor ontwikkeling van de Belgische ontwikkelingssamenwerking (D4D) geen rekening houden met de meest kwetsbaren en met de nood om met voorrang te investeren in de grondslagen van duurzame menselijke ontwikkeling, namelijk basisonderwijs en toegankelijke diensten voor gezondheidszorg van een goede kwaliteit.

In deze adviesnota levert de ARGO nuttige informatie over de context en ook aanbevelingen voor de uitvoering, opvolging en eventuele aanpassing van het Belgische D4D-beleid vanuit een genderoogpunt, vooral dan wat betreft de belangrijkste krachtlijnen ervan:  “digitalisering voor inclusieve samenlevingen” en “digitalisering voor inclusieve en duurzame economische groei”. Deze aanbevelingen in 5 punten :

 • Inclusieve onderwijssystemen opzetten
 • De toegang, deelname en zeggenschap van vrouwen bij de digitalisering garanderen
 • Het potentieel van digitalisering voor de empowerment van meisjes en vrouwen verwezenlijken
 • Strijden tegen geweld op vrouwen en meisjes in de digitale sfeer
 • Het inzamelen van gegevens en het opstellen van betrouwbare naar geslacht uitgesplitste statistieken aanmoedigen

Advies voor de 62ste Commissie voor de Status van de Vrouw van de Verenigde Naties in verband met het beleidsproces van de CSW en de strategische lijn die België moet volgen

19/01/18

Dit advies van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO) analyseert vooral het onderhandelingsproces met betrekking tot de CSW en de inhoud van de conclusies daarvan in een internationale context die sinds enkele jaren wordt gekenmerkt door de opkomst van een offensieve coalitie van conservatieve spelers en herhaalde aanvallen op de rechten van vrouwen en meisjes over de hele wereld, die gebaseerd zijn op argumenten die misbruik maken van religie, cultuur, traditie en de nationale soevereiniteit.

De ARGO verwelkomt de inspanningen die België eerder heeft geleverd om te komen tot sterke standpunten binnen de CSW. Dit advies is bedoeld om die inspanningen en de inzet van België voor gendergelijkheid te versterken. Dit advies formuleert aanbevelingen als bijdrage aan de denkoefening over een realistische strategie op lange termijn om tijdens de volgende vergaderingen van de CSW vooruitgang te boeken en te vermijden dat de belangrijkste opdracht van deze Commissie – het bevorderen van de vrouwenrechten en gendergelijkheid – verloren gaat door een onherstelbare achteruitgang van de rechten van vrouwen en meisjes in de wereld.Tags:

Advies voor 62ste zitting van de Commissie voor de Status van de Vrouw van de Verenigde Naties in verband met het prioritaire thema

20/12/17

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling adviseert om bij het opstellen van het Belgisch standpunt ter voorbereiding van de onderhandelingen over en de goedkeuring van de conclusies van de 62ste Commissie voor de Status van de Vrouw, in verband met het prioritaire thema “Uitdagingen en kansen om te komen tot gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes op het platteland”,  rekening te houden met de volgende elementen.

 • De wetten voor meer gendergelijkheid en beleidscoherentie versterken
 • Zorgen voor inkomenszekerheid en sociale bescherming om plattelandsvrouwen de kans te bieden hun rechten op een toereikend levenspeil te verwezenlijken.
 • De voedselzekerheid en de voeding van plattelandsvrouwen verzekeren om hun recht op voeding te garanderen
 • Het recht van plattelandsvrouwen op grond en op de productiemiddelen verzekeren
 • De organisaties van plattelandsvrouwen versterken 
Tags:

Advies van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO) over het Belgische voortgangsrapport (National Voluntary Review – NVR) en de implementering van de Agenda 2030

03/05/17

Dit advies vraagt aandacht voor de genderaspecten in de rapportering en uitvoering van Agenda 2030 en haar 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) . De  ARGO wil op deze wijze mee cruciale informatie bijeenbrengen voor de opvolging en eventuele bijsturing van het beleid vanuit een genderperspectief.

Tags:

Reactie na de overlegvergadering van de civiele maatschappij van 19 januari 2017 m.b.t. CSW 61

10/04/17
Tags:

Pages