Adviezen

Hier vind je de adviezen die de adviesraad opstelde voor de Belgische regering.

Advies van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling over het voorontwerp van wet met betrekking tot het Belgische ontwikkelingsbeleid

10/12/18

Dit advies van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO) richt zich op het in aanmerking nemen van gender in het voorontwerp van wet met betrekking tot het Belgische ontwikkelingsbeleid. Het advies werd uitgebracht na de overlegvergadering van 7 november met het kabinet van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking.

België stelt zich sinds enkele jaren op als voorvechter van gendergelijkheid en verdediger van de mensenrechten van iedereen, ongeacht seksuele geaardheid, genderidentiteit of seksuele kenmerken. De vroegere en huidige engagementen van de minister van Ontwikkelingssamenwerking moeten worden weerspiegeld in de tekst van het voorontwerp van wet met betrekking tot het ontwikkelingsbeleid, om te garanderen dat het Belgisch ontwikkelingsbeleid de komende jaren de daad bij het woord voegt.

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling meent dat het rekening houden met de volgende aanbevelingen de huidige positie van België op het internationale toneel zal versterken als betrouwbare en ernstige partner ten dienste van de mensenrechten en de gendergelijkheid.

Advies in functie van de Belgische positionering ten aanzien van de 107de zitting van de International Labour Conference

28/05/18

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO) adviseert om bij het opstellen van het Belgisch standpunt ter voorbereiding van de onderhandelingen over en de goedkeuring van de conclusies van de 107de zitting van de International Labour Conference te pleiten voor een volwaardige conventie, aangevuld met een aanbeveling, met specifieke aandacht voor gendergerelateerd geweld.

De ARGO beveelt aan:

1. Ondersteun een sterk normeringsinstrument tegen geweld en pesterijen op het werk met specifieke aandacht voor gendergerelateerd geweld
2. Bepleit een instrument met een brede reikwijdte
3. Mainstream gender en erken de rol van alle actoren
4. Pleit voor een correcte definiëring
5. Investeer in een inclusieve en transparante politieke en beleidsdialoog over gendergerelateerd geweld op het werk als belangrijke kwestie
6. Sensibiliseer over geweld en pesterijen op het werk met een specifieke aandacht voor gendergerelateerd geweld aan de hand van concrete cases
7. Investeer in expertise-uitwisseling en technische ondersteuning
8. Moedig actoren in de ontwikkelingssector aan om aan zelfregulering te doen

Advies inzake gendermainstreaming bij het uitvoeren van het strategisch beleid met betrekking tot digitalisering voor ontwikkeling

10/04/18

De digitale kloof tussen de seksen is niet enkel een maatschappelijk probleem en een probleem inzake gelijkheid, maar vormt ook een wezenlijke uitdaging voor economische ontwikkeling. Digitalisering voor ontwikkeling wordt gezien als een instrument om te komen tot gelijkheid tussen vrouwen en mannen en om in te grijpen op de structurele ongelijkheid waarmee vrouwen en meisjes worden geconfronteerd. Die ongelijkheid zal evenwel niet alleen verdwijnen doordat er beroep wordt gedaan op digitalisering. Het risico bestaat zelfs dat de digitale kloof groter wordt als de interventies in verband met het strategisch beleid met betrekking tot digitalisering voor ontwikkeling van de Belgische ontwikkelingssamenwerking (D4D) geen rekening houden met de meest kwetsbaren en met de nood om met voorrang te investeren in de grondslagen van duurzame menselijke ontwikkeling, namelijk basisonderwijs en toegankelijke diensten voor gezondheidszorg van een goede kwaliteit.

In deze adviesnota levert de ARGO nuttige informatie over de context en ook aanbevelingen voor de uitvoering, opvolging en eventuele aanpassing van het Belgische D4D-beleid vanuit een genderoogpunt, vooral dan wat betreft de belangrijkste krachtlijnen ervan:  “digitalisering voor inclusieve samenlevingen” en “digitalisering voor inclusieve en duurzame economische groei”. Deze aanbevelingen in 5 punten :

  • Inclusieve onderwijssystemen opzetten
  • De toegang, deelname en zeggenschap van vrouwen bij de digitalisering garanderen
  • Het potentieel van digitalisering voor de empowerment van meisjes en vrouwen verwezenlijken
  • Strijden tegen geweld op vrouwen en meisjes in de digitale sfeer
  • Het inzamelen van gegevens en het opstellen van betrouwbare naar geslacht uitgesplitste statistieken aanmoedigen

Advies voor de 62ste Commissie voor de Status van de Vrouw van de Verenigde Naties in verband met het beleidsproces van de CSW en de strategische lijn die België moet volgen

19/01/18

Dit advies van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO) analyseert vooral het onderhandelingsproces met betrekking tot de CSW en de inhoud van de conclusies daarvan in een internationale context die sinds enkele jaren wordt gekenmerkt door de opkomst van een offensieve coalitie van conservatieve spelers en herhaalde aanvallen op de rechten van vrouwen en meisjes over de hele wereld, die gebaseerd zijn op argumenten die misbruik maken van religie, cultuur, traditie en de nationale soevereiniteit.

De ARGO verwelkomt de inspanningen die België eerder heeft geleverd om te komen tot sterke standpunten binnen de CSW. Dit advies is bedoeld om die inspanningen en de inzet van België voor gendergelijkheid te versterken. Dit advies formuleert aanbevelingen als bijdrage aan de denkoefening over een realistische strategie op lange termijn om tijdens de volgende vergaderingen van de CSW vooruitgang te boeken en te vermijden dat de belangrijkste opdracht van deze Commissie – het bevorderen van de vrouwenrechten en gendergelijkheid – verloren gaat door een onherstelbare achteruitgang van de rechten van vrouwen en meisjes in de wereld.Tags:

Advies voor 62ste zitting van de Commissie voor de Status van de Vrouw van de Verenigde Naties in verband met het prioritaire thema

20/12/17

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling adviseert om bij het opstellen van het Belgisch standpunt ter voorbereiding van de onderhandelingen over en de goedkeuring van de conclusies van de 62ste Commissie voor de Status van de Vrouw, in verband met het prioritaire thema “Uitdagingen en kansen om te komen tot gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes op het platteland”,  rekening te houden met de volgende elementen.

  • De wetten voor meer gendergelijkheid en beleidscoherentie versterken
  • Zorgen voor inkomenszekerheid en sociale bescherming om plattelandsvrouwen de kans te bieden hun rechten op een toereikend levenspeil te verwezenlijken.
  • De voedselzekerheid en de voeding van plattelandsvrouwen verzekeren om hun recht op voeding te garanderen
  • Het recht van plattelandsvrouwen op grond en op de productiemiddelen verzekeren
  • De organisaties van plattelandsvrouwen versterken 
Tags:

Advies van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO) over het Belgische voortgangsrapport (National Voluntary Review – NVR) en de implementering van de Agenda 2030

03/05/17

Dit advies vraagt aandacht voor de genderaspecten in de rapportering en uitvoering van Agenda 2030 en haar 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) . De  ARGO wil op deze wijze mee cruciale informatie bijeenbrengen voor de opvolging en eventuele bijsturing van het beleid vanuit een genderperspectief.

Tags:

Reactie na de overlegvergadering van de civiele maatschappij van 19 januari 2017 m.b.t. CSW 61

10/04/17
Tags:

Advies m.b.t. de Belgische standpunten voor de 61e zitting van de VN-Commissie over de Status van de Vrouw (CSW 61)

23/02/17

De Advieraad Gender en Ontwikkeling presenteert de belangrijkste aandachtspunten met betrekking tot het prioritaire thema van de 61e zitting van de VN-Commissie over de Status van de Vrouw: "De versterking van de economische positie van vrouwen op de arbeidsmarkt in volle evolutie" De adviesaad vraagt dat de volgende elementen in het Belgische standpunt worden opgenomen.

Tags:

Advies over de nieuwe strategienota ‘Landbouw en Voedselzekerheid’ van de DGD

13/10/16

Dit advies van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling wil het mainstreamen van de dimensie van gendergelijkheid in de toekomstige strategie van de DGD op het gebied van landbouw en voedselzekerheid ondersteunen en wil ervoor zorgen dat er rekening wordt gehouden met de specifieke noden en prioriteiten van vrouwen op het platteland.

Positie van de adviesraad Gender en Ontwikkeling n.a.v. de World Humanitarian Summit (Istanboel, mei 2016)

26/05/16

De Raad vraagt dat de positie en de verbintenissen van België in het kader van de top de genderproblematiek integreert op die manier dat ze aanwezig en zichtbaar is in alle humanitaire initiativen, zowel transversaal als domeinspecifiek. Volgens de 60e zitting van de Commissie over de positie van de vrouw, zijn vrouwen en meisjes onevenredig getroffen tijdens een humanitaire crisis. Bovendien is voor de doeltreffendheid van de humanitaire hulp noodzakelijk om specifieke noden te integreren. België moet daarom een gender-benadering hanteren die rekening houdt met de specifieke situatie en behoeften van vrouwen en meisjes.

Pages